100% magyar zene a szeretet hullámhosszán+421918879145mercyegyuttes@vipmail.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Reklám közzétevőjének megnevezése, székhelye:

Cégnév: Mercy Magyar Hagyományörző és Szeretetszolgálat Nemzetközi Egyesület

Rövidített név: „Mercy” Egyesület

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 12.

Adószám: 18520369-1-20

Bankszámlaszám: OTP 11749008-20192617

Telefon: +36 (70) 320 – 1729

A jelen szerződés alkalmazásában:
·         A reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi. A jelen szerződés alkalmazásában a Mercy Magyar Hagyományörző és Szeretetszolgálat Nemzetközi Egyesület. Továbbiakban: Mercy Rádió.

·         Reklámozó: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét megrendeli.

·         Reklámszolgáltató: aki tevékenységi körében a reklámot megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt, ideértve, ha a hirdetés közzétételére irányuló szerződést Megrendelőként a Mercy Rádióval megköti.

·         Megrendelő: aki a Mercy Rádiótól a hirdetés közzétételét akár maga vagy képviselet útján a maga javára, vagy a saját nevében más javára megrendeli.

A Szolgáltatás tárgya
·      Reklám vagy hirdetés (marketing/kereskedelmi célú kommunikáció) közzététele a Mercy Rádióban.

Kötelező adatszolgáltatás és igazolás
·      A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, valamint meg kell adnia bankszámlaszámát és az adószámát. A Megrendelő a minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles bemutatni a Reklámozó írásos nyilatkozatát arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia.

A megrendelés módja, határideje
·      A Mercy Rádió a megrendeléseket írásban (levélben, faxon, e-mailen vagy személyesen kézbesítve) fogadja el.

·      Az elfogadott megrendelést a Mercy Rádió írásban visszaigazolja.

·      Ha a Mercy Rádió a késedelmes leadás következtében nem tudja megjelentetni a hirdetést, a Mercy Rádiót a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg.

·      Folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendeléskor, ha a Megrendelő az aktuális sugárzáshoz tartozó leadási határidőig kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Mercy Rádió automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg. A Mercy Rádió a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megrendelő viseli.

·      Anyagleadás: hirdetési anyagként sugárzásra készen; CD-n, DVD-n, pendrive-on, vagy e-mailben csatolt fájlként (szükség esetén más, egyeztetett adathordozón). Formátum: bármely általánosan használt hangformátum (pl.: MP3, WAV, stb.). Minimális tömörítés: 160 KB/sec! Ennél gyengébb minőségű anyagot nem áll módunkban leadni. Nem sugárzás kész anyagok esetén a rádióspotot külön díjazás ellenében elkészítjük.

·      Megrendelőnek minden esetben sugárzásra kész anyagot kell a Mercy Rádió rendelkezésére bocsátani. (Kivéve, ha a rádióspot-ot, megbízás és vállalás alapján, a Rádió készíti el.) Esetleges változtatás esetén új fájlról kell gondoskodniuk.

·      A Mercy Rádió az átvett hirdetési anyagokon érdemi változtatást nem végez. A Megrendelő kötelessége biztosítani, hogy a sugárzásra leadott anyag mindenben megfeleljen a hatályos törvényi és jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a Mercy Rádió Általános Szerződési Feltételeiben előírtaknak. A feltételeknek nem megfelelő hirdetéseket a Rádió kártérítési kötelezettség nélkül visszautasítja.

·      A Mercy Rádió a nála megrendelt és elkészített hirdetési anyagokat a Megrendelő kérésére bemutatja. A hirdetési anyag elfogadását a Megrendelő a megadott határidőn belül írásban-e-mailben igazolja. Ha ez nem történik meg, a hirdetési anyag nem kerül adásba. Amennyiben – leadási és módosítási határidőn túl – szerkesztési okokból az anyag mégis sugárzásra kerül, a Rádiót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. (Ha az adott helyzet a Megrendelő késlekedése miatt állt elő.) Reklamációnak helye nincs, a sugárzás díja szerződés szerint kiszámlázásra kerül.

·      A hirdetések elhelyezését, sorrendjét a reklámblokkban a Rádió határozza meg. Kivételt képez, ha a hirdetési szerződésben erről külön megállapodás van. A speciális elhelyezés feláras. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Rádió nem tudja minden esetben garantálni. Ekkor a Mercy Rádió csak a hirdetés alapárát számlázza.

·      A Médiaajánlat az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

A megrendelés lemondása
·         Lemondási határidő: a sugárzás napja előtt három munkanappal. A sugárzás napján csak különösen indokolt esetben, a Mercy Rádió beleegyezésével történhet a lemondás. A Mercy Rádió a lemondási határidőn belüli spotok díját jogosult kiszámlázni. A lemondásnak írásban kell megtörténnie. Hatálybalépésének ideje a Rádióhoz való beérkezés és visszaigazolás időpontja (napja).

·         Mennyiségi vagy gyakorisági engedmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy lejárat előtti lemondáskor a már megjelent hirdetéseknél érvényesített engedménykülönbözetet számla ellenében visszafizeti a Mercy Rádiónak. A mennyiségi engedmény mértékét a Megrendelővel kötött keretszerződés, a gyakorisági engedmények mértékét a Médiaajánlat tartalmazza.

·         A Mercy Rádió fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetéseket elutasítson, avagy egy már megrendelt, ill. visszaigazolt hirdetést konzekvenciák nélkül visszamondjon vagy megkifogásoljon, különösen, ha az az üzleti érdekeit, jó hírnevét, szerkesztési filozófiáját és koncepcióját sérti.

Felelősség
·         A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti (bármely formátumú és tömörítésű) anyag minőségéből vagy hiányosságából fakad. A leadott anyag valamely problémájából fakadó minőségi eltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

·         Ha egy minőségileg hibás megjelenés kimutathatóan a Rádió felelőssége, úgy az Mercy Rádió az ISO 9002 nemzetközi szabvány és az elfogadott rádiószakmai irányelvek követelményei szerint folytatja le a vizsgálatot. Amennyiben a felelősség kimutatható, a Rádiót kártérítési kötelezettség terheli a felelősség és az okozott hátrány arányában és mértékéig.

·         A Mercy Rádió nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. (Elmaradt haszon címén a Rádió nem vonható felelősségre.)

·         Megrendelő a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. (továbbiakban Gr tv.) alapján elvárható gondossággal köteles eljárni. Megrendelő feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Gr. tv. (és minden más vonatkozó tv.) általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások, valamint az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások fejezetében felsorolt tilalmak megszegése miatt a Mercy Rádióval szemben érvényesített igényeket megtéríti, illetve azokért helyt áll.

·         A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Mercy Rádiótól, illetve a Rádió munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Megrendelővel fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény Megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Mercy Rádióval, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

·         A Mercy Rádió vállalja, hogy egyetemleges felelősségének megfelelően a tőle elvárható gondossággal igyekszik kiszűrni az idézett törvényben foglaltakat sértő hirdetéseket. A sugárzásra kerülő hirdetések valóságtartalmáért a Rádió felelősséget nem vállal.

Reklamáció
·         Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó reklámblokk megjelenésétől számított 7 naptári napon belül lehet bejelenteni. A Mercy Rádió reklamációt csak írásban fogad el. Minőségi hiba esetén a Megrendelő elfogadja a lefolytatott szakmai vizsgálat eredményét.

A megrendeléssel a Mercy Rádió birtokába jutott dokumentáció kezelése, adatkezelés
·         A Mercy Rádió a hirdetők által leadott hirdetési anyagokat az utolsó megjelenést követő 1 hónapon át minden külön értesítés nélkül megőrzi. Ezt követően, ha más megállapodás nem történt, az anyagokat legkésőbb a Rádióra vonatkozó előírásokban meghatározott archiválási időszak végén megsemmisíti.

·         A Mercy Rádió a Megrendelő által a szerződésben megadott személyes adatokról nyilvántartást vezet, amely a jogszabályban meghatározott, valamint a Megrendelő azonosításához szükséges alapadatokat tartalmazza. Ezen kívül a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatás során keletkezett adatokat is kezel. A Megrendelő szavatol azért, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

·         Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A Megrendelő jelen szerződésben meghatározott kereteken túl adatszolgáltatást – a reklám közzétevőjének alkalmazottain, alvállalkozóján kívül – kizárólag a törvényben erre felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Megrendelő alkalmazottait, alvállalkozóit, a Mercy Rádió alkalmazottaival azonos módon terheli.

A Megrendelő adatváltozásának bejelentése
·         Amennyiben a Megrendelő adataiban bármilyen változás következik be, köteles azt írásban a Mercy Rádiónak az adatváltozást követő tizenöt (15) napon belül bejelenteni. (Érvényben lévő szerződéses kapcsolat esetén. De legkésőbb a következő hirdetés-megrendeléskor.) A Megrendelő mulasztása esetén a Mercy Rádió mentesül a mulasztás miatti valamennyi jogkövetkezmény alól. A Mercy Rádió a módosult adatokat haladéktalanul köteles a nyilvántartásában átvezetni.

A Megrendelő behajtási célú adatkezeléshez való hozzájárulása
·         A Megrendelő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Mercy Rádió a követelés érvényesítése, illetve behajtása céljából a szükséges adatait a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére átadja.

Adattovábbítás
·         A Megrendelő személyes adatait a Mercy Rádió az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbíthatja, ha ahhoz a Megrendelő hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország jogrendje – az Európai Unió által meghatározott módon – megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.  Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

·         Esetleges vitás kérdésekben, az egyedi szerződéseken, megállapodásokon túlmenően, az Általános Szerződési Feltételekben, továbbá a Ptk-ban és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.

Szerződő felek az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerték, elfogadták,

azokat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

 

Zalaegerszeg, 2014. december 1.

Letölthető: Mercy Rádió ÁSZF .pdf

MENU
Translate »